Home » Beleidsplan

Beleidsplan

Wij zetten ons in voor kansarme.  Jij toch ook?! 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur bestaande uit: 

 • Voorzitter: Wafae Mansuri 
 • Penningmeester: Fadua Mansuri 

Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van ByRocco Foundation. Dit plan geeft inzicht in:  

 • Missie, visie en doelstelling van de foundation 
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de foundation 
 • De manier waarop de foundation middelen werft  
 • Het beheer van het vermogen van de foundation 
 • De besteding van het vermogen van de foundation  
 • Het functioneren van het bestuur  

Dit beleidsplan is het resultaat van goed overleg tussen de leden van het bestuur en de teamleden. Wij pogen de plannen voor het jaar 2020 zoveel mogelijk in uitvoering te brengen zodat we er met trots op kunnen reflecteren. 

Het doel van dit beleidsplan is om u nader kennis te laten maken met ByRocco Foundation en u te informeren over de doelen die de foundation zichzelf stelt.  

1. De oprichting  

ByRocco Foundation bestaat al sinds 20 januari 2016 en geniet vooral bekendheid onder jongeren en organisaties.  De Foundation heeft zijn bestaan te danken aan de huidige oprichters, Wafae & Fadua Mansuri. Vanuit hun eigen visie wilde zij iets ondernemen voor kwetsbare groepen mensen, het resultaat is ByRocco Foundation.

Met hulp van de overige vrijwilligers zijn de fundamenten van ByRocco Foundation gelegd.

2. De start van de stichting 

ByRocco Foundation begon met het wezenlijke doel iets te willen betekenen voor de kwetsbare in Marokko. Project genaamd We Care For Atlas: Om die reden zijn we een samenwerking gestart met een weeshuis en opvangcentrum in Marrakech. Dit was het eerste project van ByRocco Foundation en met dit project hebben we een verschil gemaakt voor wel honderden kansarmen. We verzorgden ze van kleding, extra voedingsmiddelen, speelgoed, medicatie, zorg hulpmiddelen denk aan rolstoelen e.d. Ook gingen wij in het Hoge Atlasgebergte voedselpakketten uitdelen aan de kwetsbare in dit gebied.

3. Na verloop van tijd 

Na verloop van tijd werd onze achterban groter, kregen we meer donateurs en kwamen er andere (schrijdende) projecten op ons pad. We wilden inspelen op de situatie en gezien de financiële middelen waren we ook in staat om dat te doen. Dit is uitgegroeid naar de volgende projecten. 

 • Voedselpakketten uitdelen Hoge Atlas Gebergte 
 • Winterkleding uitdelen Hoge Atlas Gebergte 
 • Zorg hulpmiddelen Hoge Atlas Gebergte 
 • Opvanghuis Marrakech met 800 bewoners 
 • Weeshuis Marrakech met 30 baby’s en kinderen.
 • Medicijnen weeshuis Marrakech 30 baby’s en kinderen.
 • Medicijnen opvanghuis Marrakech met 800 bewoners.
 • Medicijnen netwerk Marrakech. 
 • Opvanghuis Tameslohte met 100 kinderen. 
 • School opknappen Zagora voor 200 kinderen.
 • Schoon drinkwater project. Kleine waterput Burundi.
 • Schoon drinkwater project. Grote waterput Sierra Leona.
 • Offerfeest Griekenland.
 • Weeshuis Nador met 20 baby’s en kinderen.
 • Opvanghuis Nador 185 kinderen. 
 • Voedselbank Rotterdam.
 • ByRocco Foundation Olijfgaard in Palestina.
 • ByRocco Foundation School voor 300 kinderen (1 hectare grond) in Sierra Leona

4. Het heden 

ByRocco Foundation is momenteel een heel aantal projecten rijk. We helpen kansarme. In deze projecten houdt ByRocco Foundation zich continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten en activiteiten waarbij kansarme draagkracht vergroting altijd centraal staan. Een goede samenwerking met vrijwilligers zowel in Nederland als internationaal is dus te allen tijde noodzakelijk om dit tot stand te laten komen. Het wordt dus als het ware een nauwe wisselwerking tussen de mensen in Nederland en internationaal. Wij hopen ByRocco Foundation internationaal uit te breiden zodat wij meer kansarmen internationaal kunnen helpen.

5. Visie, doel en missie 

Onze werkzaamheden binnen de Foundation zijn erop gebaseerd de levensomstandigheden van de kansarme te verbeteren. Vanuit de visie dat elk mens recht heeft op een goed bestaan willen wij ons inzetten om zo ook deze mensen een eerlijke kans te geven. Naast dat wij mensen voorzien van de primaire levensbehoeften als onderdak, voedsel, kleding en gezondheidszorg willen wij ons ook inzetten om mensen toekomstperspectief te bieden om zelfredzaamheid op langer termijn te vergroten. Om juist deze mensen te laten merken dat er iemand aan ze denkt en er voor ze is. Met een zorgvuldige maar adequate benadering zijn wij vastbesloten om actie te ondernemen. 

6. Het bestuur 

Het bestuur is het hoofd van de organisatie. De belangrijkste taak is dan ook het beleid te ontwikkelen en deze in de gaten te houden. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de administratie en financiën. Zijn het gezicht naar buiten toe en onderhouden contacten met externe organisaties. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de foundation beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de foundation onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de foundation te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen. De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

 • Voorzitter: Wafae Mansuri 
 • Penningmeester: Fadua Mansuri

De bestuursleden van de foundation ontvangen geen financiële beloning voor hun inzet of onkosten vergoedingen. 

7. Vrijwilligers 

ByRocco Foundation heeft verschillende vrijwilligers die zich in verschillende werkgroepen hebben opgesplitst, te weten: 

 • Projecten, 
 • Activiteiten, 
 • Sponsorwerving, 
 • Uitwisseling en PR (het promotieteam),

Al deze werkgroepen staan in het teken van de visie en missie van de foundation, namelijk het helpen van de kansarme. Om deze visie en missie ten uitvoer te kunnen brengen zijn er een aantal randvoorwaarden nodig die door de verschillende werkgroepen tot stand komen. Om de doelen van de foundation zo goed mogelijk na te streven is het enorm belangrijk dat onder andere de werkgroep door de juiste mensen is samengesteld. Namelijk vrije tijd willen opofferen ten dienste van een goed doel. Enorm veel positieve energie, discipline en bovenal liefde voor de kansarme waren onder meer de eisen die gesteld werden aan de sollicitanten.  

8. Financieel 

Als ByRocco Foundation hebben wij de ANBI status is 2020 behaald. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen wij de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling in redelijke verhouding te laten staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling namelijk 90 procent. ByRocco Foundation is hierin ambitieus en heeft zich als doel gesteld om de geworven gelden 100 % te benutten voor de kansarme. 

Ons streefdoel in de afgelopen jaren was om 0% van alle inkomsten voor overheadkosten te gebruiken. Wij kunnen met trots zeggen dat het ons lukt. waardoor wij de inkomsten geheel aan de kansarme kunnen besteden. 

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders en vrijwilligers van ByRocco Foundation zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Er worden geen vergoedingen betaald. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Financiële jaaroverzichten worden jaarlijks gemaakt. Dit werd tot nu toe op vrijwillige basis gedaan. Omdat de foundation zich steeds verder professionaliseert is het van belang om op zoek te gaan naar een vaste accountant die inzicht heeft in de financiën van de Foundation en ons ook van professioneel advies kan voorzien. 

De Foundation streeft ernaar continuïteit te waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten en fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten. Bij opheffing van de Foundation zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. De Foundation zal zich bij opheffing informeren over mogelijke organisaties met hetzelfde doel.   

9. Doelen voor 2021 

ByRocco foundation heeft professionaliteit hoog in het vaandel staan. Naast de plannen van de werkgroepen en een goed verloop daarvan zijn er ook een aantal doelen dat het bestuur acht te verwezenlijken. Deze doelen zijn gebaseerd op ervaringen die de Foundation in de afgelopen jaren heeft ondervonden. De doelen zijn onder te verdelen in aan aantal categorieën. Te noemen valt:  

 • Organisatorische doelen 

Dit zijn doelen die ervoor zorgen dat de organisatie binnen de foundation optimaal verloopt. Wij hebben ervaren dat het van belang is om structureel contacten te onderhouden met de verschillende projecten. Zo wordt elkaar voorzien van de nodige informatie en kan er bij onduidelijkheden tijdig worden ingegrepen.  

 • Beleidsdoelen 

Doelen die worden gesteld om nieuwe wegen in te slaan en/of het in stand houden van het beleid wat structureel binnen de foundation wordt gehanteerd. De foundation acht het van belang dat derden vertrouwen schenken aan de foundation. Hiermee benadrukken wij het vertrouwen op het gebied van geldelijke zaken. Het geld wat aan de foundation wordt gedoneerd komt daar terecht waar het noodzakelijk is, bij de kansarme. Middels het voldoen aan alle ANBI-regels trachten wij het vertrouwen van de buitenwereld in de foundation te vergroten en te verhogen. 

Zoals de buitenwereld het van belang acht om te weten waar het geld naartoe gaat, zo eist de foundation dat ook van de verschillende projecten en organisaties waarmee een samenwerking wordt aangegaan. Er bestaat daarom een strenge selectie wat betreft het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met bestaande projecten. Deze organisaties moeten in staat zijn een verantwoording af te leggen aan de foundation. 

Om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit alle hulpbehoevende organisaties zal er eens per jaar een oriëntatiereis door het bestuur worden gemaakt wat wij geheel uit eigen middelen financieren. Tijdens deze reis zullen verschillende projecten en organisaties worden bezocht en daarbij zal worden gekeken naar welke projecten en organisaties binnen de doelstelling van de foundation passen. Ook wordt gekeken waar onze hulp het hardst nodig is en welke organisaties, weeshuizen of projecten de wil, tijd en de kracht hebben om alles administratief goed bij te houden. 

 • Doelen betreffende de verschillende projecten 

Voor een goede samenwerking is het van belang regelmatig contact te onderhouden met de verschillende projecten. Zo ook voor de weeshuizen. Binnen elke weeshuis is er een vaste contactpersoon aangesteld. Naast het email contact zal er minimaal eens per twee maanden telefonisch contact plaatsvinden. Ook hebben wij ervaren dat onduidelijkheid kan worden voorkomen bij leden van de foundation door te werken met een structuur die bij iedereen bekend is.  

 • Doelen betreffende de vrijwilligers 

Een vooraanstaand doel van ByRocco Foundation is structuur aanbrengen in de organisatie en werkwijze van de foundation. Dit trachten wij te realiseren door de zelfstandigheid van de werkgroepen te vergroten, echter stellen wij hieraan een aantal randvoorwaarden dat de werkgroepen worden aangereikt in vorm van het huishoudelijke reglement. 

Tijdens een algemene bijeenkomst eind van het jaar zullen de leden van de foundation het beleid van de daar opkomende nieuwe jaar vaststellen. Zowel het beleidsplan als het huishoudelijke reglement zal worden besproken. Natuurlijk heeft deze bijeenkomst ook ten doel de leden te laten reageren op de uitgestippelde koers. De keuze op- of aanmerkingen mee te nemen in het plan is aan het bestuur.  

Terwijl het jaar vordert zal het bestuur nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen. Dit doen wij door minimaal 1 maal per kwartaal live te vergaderen. Hierbij bespreken we de actualiteiten, doelen, voortgang en alles wat verder ter tafel komt. Allemaal in het kader van de foundation, visie, missie en doelen.  

Tot slot is het van belang de commitment en de (onderlinge) kennisoverdracht te vergroten. Voor dit doel willen wij minimaal twee vrijwilligers uitjes organiseren. De vrijwilligers uitjes zijn in informele sfeer, zodat de leden elkaar onderling beter leren kennen. 

 • Doelen omtrent samenwerkingsverbanden 

Hieronder verstaan we doelen die beschrijven welke samenwerkingsverbanden de foundation in de toekomst wenst aan te gaan. Onder een samenwerkingsverband verstaan we niet alleen samenwerkingsverbanden aan met organisaties en stichtingen maar ook jongeren die ten behoeve van de foundation een activiteit willen organiseren. Wij streven echter naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Veel en ongedefinieerde samenwerkingsverbanden komen de foundation niet ten goede. Grote samenwerkingsverbanden voor het jaar 2021 willen wij daarom van tevoren definiëren. 

Slotwoord 

Wij hopen u middels dit beleidsplan meer inzicht te hebben geboden in ByRocco Foundation en haar werkgroepen. U hebt kunnen lezen wat de doelen, werkzaamheden en plannen van de foundation zijn. 

Wij, het bestuur van ByRocco Foundation, zullen er samen met de vrijwilligers zorg voor dragen dat de doelen die wij nastreven in 2021 en de opvolgende jaren allemaal tot uitvoering kunnen worden gebracht. Wij zetten ons voor de volle honderd procent in voor de kansarme en hopen dat deze doelen direct of indirect zullen bijdrage aan verbetering van de levensomstandigheden. 

De leden van ByRocco Foundation zijn stuk voor stuk gedreven bekwame vrijwilligers met hun hart op de juiste plek. Samen streven wij naar een succesvol jaar waarop wij eind 2021 met trots op kunnen terugkijken. Wij hopen dat u onze doelen zult steunen.  

 • Voorzitter: Wafae Mansuri 
 • Penningmeester: Fadua Mansuri