Home » Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

 Financieel 

Als ByRocco Foundation hebben wij de Anbi-status behaald. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen wij de kosten van werving van gelden en de beheerkosten in redelijke verhouding te laten staan tot de bestedingen van het doel van ByRocco namelijk 90 procent.

ByRocco Foundation is hierin ambitieus en heeft zich altijd als doel gesteld om de geworven gelden 100 % te benutten voor de kansarme alle kosten om een foundation te runnen betalen de oprichters uit eigen zak. Denk aan, reiskosten, accountantkosten, websitekosten, promotiekosten enz enz.

Ons streefdoel in de afgelopen jaren was om 0% van alle inkomsten voor overheadkosten te gebruiken. Wij kunnen met trots zeggen dat het ons lukt. waardoor wij de inkomsten geheel aan de kansarme kunnen besteden. 

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders en vrijwilligers van ByRocco Foundation zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Er worden geen vacatiegelden betaald.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Financiële jaaroverzichten worden jaarlijks gemaakt. Dit werd tot nu toe op vrijwillige basis gedaan. Omdat de foundation zich steeds verder professionaliseert is het van belang om op zoek te gaan naar een vaste accountant die inzicht heeft in de financiën van de Foundation en ons ook van professioneel advies kan voorzien. 

De Foundation streeft ernaar continuïteit te waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten en fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten.

Bij opheffing van de Foundation zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. De Foundation zal zich bij opheffing informeren over mogelijke organisaties met hetzelfde doel.